YENİ ÜRÜNLER

ETAP Elektronik Takip Uygulaması

ETAP ELEKTRONİK ALACAK TAKİP UYGULAMASI

Kamu alacakları tabiri, Devletin; sözleşme ve haksız fiil dışındaki, vergi kanunları ile kamu hizmetlerinin uygulamasından kaynaklanan diğer alacakları için kullanılmaktadır. Kamu alacağı, Devlete, il özel idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine ait muhakeme masrafı, vergi cezası, para cezası gibi asli, gecikme zammı, faiz gibi fer’i amme alacakları ve aynı idarelerin sözleşmeden, haksız fiil ve haksız iktisaptan doğanlar dışında kalan ve kamu hizmetleri uygulanmasından kaynaklanan diğer alacakları ile; bunların takip masrafları olarak da ifade edilebilir.

Kamu alacaklarının vadesinde tahsili her zaman mümkün olmamaktadır. Bu da vatandaşa verilen hizmetlerde aksamalara sebep olmaktadır.

Bu takdirde, alacaklı kamu idaresi 6183 sayılı Kamu Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki kanun çerçevesinde gerekli takibatı yapıp alacağını takip etme yoluna gitmektedir.

Belediyelerce zamanında tahsil edilemeyen vergi alacakları Yönetim Bilgi Sistemleri'nde Takip Uygulamaları başlığı altında kayıt altına alınmaktadır.

Bu uygulamalar sırası ile;

1. Ödemeye Çağrının yapılması

2. Tarh, Tahakkuk yapılması veya Re’sen tahakkuk

3. Ödeme Emri gönderilmesi

4. Tebligat gönderimi

5. Haciz Varakalarının oluşturulması

6.İcra İşlemleri

7.Banka, tapu ve araç haciz bildirim evraklarının gönderilmesi başlıkları altında yapılmaktadır.

Hazırlanan her ödeme emri çıktısı alındıktan sonra 2 parafçı tarafından paraflanmakta ve bir imzacı tarafından da imzalanmaktadır.

Bu sürecin klasik yöntemlerle yapılması esnasında fiziksel olarak ilerleyen imza ve paraf süreçleri oldukça zaman almaktadır.

Türkiye’de ilk ve tek olan ETAP belediyelerin zamanında tahsil edemediği alacakların takip işlemlerini YBS&EBYS bütünleşik olarak yapmalarını sağlayan, formların e-imza/m-imza'yla imzalandığı, vatandaş-kurum çift yönlü fayda odaklı olarak geliştirilmiş bir projedir.

Uygulama ve çıktılar mevzuata uygun şekilde geliştirilmiş, çeşitli yazılım teknolojilerinden faydalanılmıştır.

ETAP’ın kuruma sağladığı faydalar;

• Tahsilat süreçlerinin hızlandırılarak kurum gelirlerinin artırılması

• İş süreçlerinin iyileştirilmesi

• Zaman tasarrufu sağlanması

• Posta giderlerinin ve çıktı ihtiyacının azaltılması

• Hizmet kalitesinin artırılması başlıkları altında toplanabilmektedir.

Vatandaşlara sağladığı faydaları incelediğimizde projemiz;

• Çıktılarından biri olan zaman tasarrufu nedeni ile kurum çalışanlarının vatandaşlara daha fazla zaman ayırabilmelerini sağlayarak daha kaliteli hizmet almalarını sağlamakta

• Vergisini zamanında ödemeyen vatandaşların tahsilat süreçlerini hızlandırarak ödeyen-ödemeyen arasındaki sosyal adaletsizliği ortadan kaldırmaktadır.

Mali Hizmetler Müdürlüğü İcra Servisi Yönetim Bilgi Sistemi(YBS)'nde Ödeme Emri gönderilecek sicil aralığını ve işlem tarihlerini girerek ödeme emirlerini topluca oluşturmaktadır.

Toplu olarak hazırlanan ödeme emirleri çıktı alınmadan önce YBS'nde EBYS'ye gönder seçeneği ile Elektronik Belge Yönetim Sistemi(EBYS)'ne gönderilir.

EBYS’nde Yönetim Bilgi Sistemi'nden e-imza için gönderilecek evrak türleri için bir imza süreci tanımlanır. Bu süreçte hangi evrakların kim/kimler tarafından paraflanacağı ve imzalanacağı belirlenir.

Mali Hizmetler Müdürlüğü'nce hazırlanıp EBYS'ye imza/paraf için gönderilen Ödeme Emirleri EBYS'de sırası ile parafçılara ve imzacıya gönderilir.

Elektronik imza ile imzalanan Ödeme Emirleri için bir e-imza doğrulama kodu üretilir ve bu kod YBS'ye arada çalışan servisler aracılığı ile iletilir. YBS veri tabanında doğrulama kodu bilgisi update edilerek imza işlemi tamamlanır. YBS kullanıcısı İmza işlemi tamamlanan ödeme emirlerini print ederek işlemi tamamlar.

Haciz varakaları ve ödemeye çağrı evrakları da benzer şekilde YBS'de oluşturulup EBYS'de imza ve parafa açıldıktan sonra yeniden YBS'ye gönderilmekte ve burada çıktısı alınarak vatandaşlara tebliğ edilmektedir.

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yaygınlaştıkça elektronik olarak imzalanan takip evrakları çıktı alınmaya gerek olmaksızın KEP üzerinden de gönderilebilecektir.

E-imza ile imzalanan bu evraklar kurumun web portalı üzerinden de doğrulama kodları ile doğrulanabilmektedir.

ETAP internet olan her yerden erişilebilen, YBS ve EBYS arasında entegrasyon sağlayarak (Web Servisler ile çift yönlü) kullanıcıya zaman kazandıran, E-imza ve m-imza ya dayalı, KEP üzerinden gönderime imkân veren bir projedir.

ETAP yenilikçi bir bakış açısı ile hazırlanmıştır. Kurumlarda sadece gelen ve giden evrak yönetiminde kullanılan EBYS'nin YBS ile bütünleştirilmesini sağlamış, e-imza ve m-imza kullanımını da yine sadece gelen ve giden evrakla sınırlı olmaktan çıkarmıştır.UZMANIMIZA DANIŞMAK İÇİN TIKLAYIN

UZMANIMIZA DANIŞIN


Gönder